chica

20 tekstów – auto­rem jest chi­ca.

Jes­tem blis­ka ce­lu.
Dziś pra­wie się uśmiechnęłam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 października 2011, 22:48

Z kaz­dym wscho­dem słońca człowiek sta­je się bar­dziej pazerny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 kwietnia 2011, 15:25

Wciąz mówiła Kocham Cię, choć czuła dziw­ny lęk. Podświado­mie wie­działa, ze kiedyś on ją opuści. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 lutego 2011, 19:14

Czas poz­wa­la zwykłej zna­jomośći prze­rodzić się w coś piękne­go, zwa­nego po­tocznie miłością. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 lutego 2011, 21:18

Są ta­kie uczu­cia, których nie moz­na wytłumaczyć doświadczalnie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 stycznia 2011, 20:49

Życie ki­pi ilością melodramatów. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 stycznia 2011, 13:47

Miłość nieod­wza­jem­niona to os­tatnia i za­razem naj­gor­sza wer­sja miłości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 grudnia 2010, 16:17

Jed­na set­na miłości,
to stan niewazkości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 grudnia 2010, 15:57

Sport nie tyl­ko rzeźbi fi­gurę, ale i naszą osobowość. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 grudnia 2010, 20:46

Ze­by coś osiągnąć wys­tar­czy tyl­ko uwie­rzyć, ze się uda.nie zda­jemy so­bie spra­wy co brak wiary (w siebie) ro­bi z człowiekiem . . . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 grudnia 2010, 18:43

chica

chica

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność